คือความตายเช็คสเปียร์ทำไมเช่นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เวลาหรือไม่